Baalbek aneb místo, kde se stavbou pomáhali obři

Náš svět oplývá dosud nevysvětlitelnými záhadami a technika výstavby antických chrámů je jednou z nich. Nevyřešeným mystériem Baalbeku zůstává gigantická hmota jednotlivých stavebních prvků. Podstavec Jupiterova chrámu totiž sestává z obrovských kamenných bloků, jejichž hmotnost se většinou pohybuje kolem 500 tun, ale jsou tu i kvádry o hmotnosti více než dvojnásobné a jejich délka je skoro 20 metrů. Někteří historikové se domnívají že lidé starověku používali vyspělou techniku, ale objevuje se také teorie, která mluví o existenci obrů.

Baalbek se nachází v severovýchodní části dnešního státu Libanon a v současnosti je důležitým správním a ekonomickým střediskem regionu údolí Beqaa. Vzdálen je asi 85 Km od hlavního města Libanonu, Bejrútu a 75 Km od hlavního města Sýrie, Damašku. Tato strategicky významná poloha z něj činila od nepaměti důležitou spojnici mezi oběma hlavními městy, z čehož dodnes těží. V okolí města se také nacházejí dva důležité prameny, Ras el – Ain na jihovýchodě a Ain Lejouj vzdálený asi 8 Km východně. Tyto prameny se sladkou vodou byly již od starověku lákavým místem pro odpočinek karavan projíždějících po obchodních cestách spojujících fénická pobřežní města jako je Byblos a Sidon se vzdáleným Damaškem a Homsem v Sýrii. V této době ještě svahy nedalekých hor poskytovaly cestovatelům stín, protože byly pokryty hustými cedrovými porosty, jež byly ve starověku známým libanonským obchodním artiklem. Bohužel s postupným odlesňováním, které kulminovalo v letech 1914-1918 za vlády Osmanů, se svahy staly téměř holými a vyhlášené libanonské cedry (Cedrus libani) nalezneme pouze v několika málo rezervacích v okolí (Např: V lokalitách Bisharri a Al-Bárůk).

Původ označení města jako „Baalbek“ či jako ho místní označují „Ba´albik“, pochází ze semitského výrazu „Baal“, které znamená „pán“ či „vlastník“. Takže název pravděpodobně znamená „Pán Beqaa“ a také toto pojmenování naznačuje, že město bylo spojeno s uctíváním kultu boha Baala. Beqaa potom odkazuje k tomu, že se původně v této oblasti vyskytovalo velké množství bažin, které mohly dát údolí jeho jméno, protože v arabštině znamená „Biqa“ místo se stojatou vodou čili bažinu. Dnes jsou již tyto bažiny vysušené.

Kult Boha Baala

Slovo „kult“ (latinsky Cultus) je substantivum odvozené od latinského slovesa „colere“, které je překládáno ve významu: pěstovat, dbát o něco, sloužit něčemu, vzývat, opatrovat, vzdělávat. Pojem „pěstovat“ se patrně později rozšiřuje i na jiné oblasti ve smyslu „opatrovat to, co dodává život, životní sílu“. Výrazem „kult“ jsou tedy označovány všechny náboženské projevy, které vznikají ve vztahu člověka k bohům nebo k Bohu.

Baalbecký chrámový komplex je všeobecně připisován Baalovi-Hadadovi (též zvanému Balanius). Přičemž Baal je pouze označením pro hlavní božstvo nebo pána, avšak Hadad je bohem bouří, kterého můžeme v různých podobách nalézt rozšířeného po celém Předním Východě, např. v chetitské Anatolii byl ztotožňován s bohem bouří Tešubem, Féničané ho znali jako Baala-Šamaina a na západě byl znám jako hlavní bůh Martu. Později začal být jeho kult ztotožňován se Sluncem, protože na vyobrazeních bývá Hadad vyveden se slunečními paprsky kolem hlavy.

Po příchodu Řeků a následném připojení celé oblasti do ptolemaiovské říše byl Baalbek přejmenován na Héliopolis a jeho hlavní uctívané božstvo Baal-Hadad bylo definitivně ztotožněno se Sluncem, jak vyplývá i z názvu města. Podle skrovných historických dokladů se pak obecně usuzuje, že primární Héliopoliskou triádu bohů (Baal-Hadad, Atargatis a Adon) nahradily jejich řecké a později římské protějšky Zeus, Afrodita a Hermés (Jupiter, Venuše a Merkur). Při bližním pohledu se ovšem tento předpoklad zdá být nesprávný, protože takováto triáda tvoří podivnou kombinaci, a ačkoliv je Jupiter ekvivalentní se semitským Hadadem a Venuše s Atargatis, tak Merkur nemá svůj semitský protějšek a byl by jediným zcela římským bohem v této triádě. Aby bylo vše ještě komplikovanější, Římané nakonec všechna tři božstva (Hadad, Zeus, Jupiter) asimilovali do jednoho kultu boha Slunce – Jupitera Optima Maxima Héliopolitana, který pravděpodobně byl hlavním spojovacím článkem mezi dosavadní směsicí náboženství doposud praktikovaných v Héliopolis. Taktéž není náhodou, že chrámy, jakožto i první křesťanské kostely, měly svůj vchod situovaný na východ, oproti vycházejícímu Slunci.

Baalbecký chrámový komplex

Pozůstatky po římských stavitelích jsou součástí kulturního dědictví UNESCO od roku 1984 a dnes se nacházejí na okraji města Baalbek v jeho severozápadní části na tzv. Akropoli, a na město shlížejí z vyvýšené terasy asi 13 metrů vysoké. Bohužel i přes velký význam a monumentálnost komplexu nebylo nalezeno příliš záznamů o jeho stavbě. První psané zmínky o héliopolských chrámech se objevují až v 7. století od byzantského kronikáře Jana Malalase, dále jsou známy mince ražené několika římskými císaři, na nichž je vyobrazení chrámu.

Výstavba chrámů byla především financována z fénických peněz, protože oblast údolí Beqaa byla jednou z nejbohatších v říši, též přezdívaná jako „obilnice Říma“. Takováto spoluúčast musela být velmi vysoká, protože žádný z císařů se neodvážil připisovat si své zásluhy na stavbě chrámu či alespoň na jeho financování.

baalbek

Plocha celého komplexu činí kolem 27 000 m₂. Z toho 10 000 m₂ jsou otevřené plochy, nádvoří a schodiště. Zbývajících 17 000 m₂ je zastavěných. Základy akropole mimo jiné tvoří 3 ohromné bloky kamenů známé též jako Triliton, a právě kvůli těmto obřím kamenným kvádrům je město opředeno legendami, protože mnohé z národů přisuzovaly výstavbu celého komplexu nadpřirozeným silám. Některé národy tvrdily, že jde o dílo bájných obrů, kteří měli postavit město. Muslimové věřili, že chrámy jsou dílem krále Šalamouna, který měl vládnout džinům. Někteří vědci jsou toho názoru, že zde měla stát rampa sloužící jako přistávající plocha pro vesmírné koráby mimozemských civilizací, kteří se stavbou pomáhali.

Jakmile vystoupáme po starodávném schodišti a projdeme Propyleem vstoupíme na pozůstatky šestiúhelníkového nádvoří s délkou 76 m a šířkou 60 m. To vede na „Velký dvůr“ o rozměrech 135x113 metrů, uprostřed něhož kdysi stával obětní oltář a krychlová věž vysoká asi 17 metrů. Po stranách jsou dosud patrné pozůstatky bazénů, které sloužily k rituálním účelům. Obě nádvoří pak byla obklopena řadou sloupů vyvedených v korintském stylu a vyrobených z načervenalé asuánské žuly.

Jupiterův chrám

Za vlády císaře Augusta (27 př.n.l.-14 n.l.) byly zahájeny první stavební práce na Jupiterově chrámu. Ty se řídily převážně řecko-římskou tradicí, podle níž se měl chrám nacházet na vzdálenějším konci již existujícího obdélníkového dvora, který měl být podle plánů ještě rozšířen. Římští stavitelé pro základy chrámu využili již postaveného řeckého pódia a o několik metrů je navýšili pomocí terasy, která byla obklopena masivní kamennou zdí. Podium bylo taktéž rozšířeno směrem na jih, sever a západ. Jestliže by se nerozhodli rozšířit pódium, které bylo po Řecích, šířka chrámu by činila pouhých 35–40 m. Římané však plánovali postavit co možná největší možný chrám, který by zastínil svojí velikostí všechny doposud postavené budovy. Po rozšíření základů tak mohlo dojít ke stavbě, která měla délku 88 m a šířku úctyhodných 48 m a na základě těchto rozměrů byla všechna další plánování podřízena proporci a geometrickým pravidlům. Např: rozestupy mezi sloupy, výška chrámu, vzdálenost okolních budov a další.

Dokončení Jupiterovy svatyně víme přesně, díky vzácně dochovanému nápisu na vrcholku jednoho ze sloupů. Je jím rok 60 n.l. kdy vládl císař Nero. Když byla takto ohromná svatyně dokončena, byla její cella lemována 54 žulovými sloupy s výškou více než 20 m. Uprostřed vnitřních prostor chrámu se pak nalézalo vyvýšené adytum, na němž stála zlatá socha Jupitera Heliopolského.

Bakchův chrám

Tento chrám antického boha Bakcha (bůh úrody a vína, syn lidské Semelé a boha Dia, kterému dějiny připisují objevení vinné révy) měl sloužit především uzavřeným, více mystickým a individuálním bohoslužbám, než tomu bylo u Jupiterova chrámu, jehož kult byl určen spíše masovému uctívání s množstvím rituálních obětí na oltáři před ním.

Stavba chrámu byla započata za vlády římského císaře Antonia Pia v polovině 2.st.n.l., kdy byl dokončen se, ale můžeme jen domnívat. Chrám je menší než Jupiterova svatyně. To proto, aby byl zachován kontrast mezi všemocným Jupiterem, pánem nebes a jeho dětmi, ostatními bohy. I tak je ovšem se svou délkou 66 m, šířkou 35 m a výškou 31 m impozantní budovou, která je větší než známý Aténský Pantheon. Celá stavba spočívá na plošině vysoké 5 metrů, na kterou vede 33 schodů. Chrám obklopovalo celkem 42 hladkých, korintských sloupů (15 na každé z bočních stran a 6 vpředu a vzadu) z nichž 19 stojí dodnes. Jejich výška je o trochu menší než u sloupů Jupiterova chrámu. Pouhých 19,5 m a skládají se ze tří částí, které jsou k sobě tak mistrovsky spojeny, že se mezi ně dodnes nedá vložit ani list papíru. Na jejich vrcholku pak spatříme bohatě zdobené sloupové hlavice.

U vstupu do vnitřních prostor chrámu každého zaujme zdobená vstupní brána, která je složena z devíti obrovských kamenů. Šest z nich tvoří zárubeň a zbylé tři překlad brány. Zdobení kolem chrámu je velmi propracované a mezi motivy najdeme vytesané trsy obilí, vlčí máky, vinnou révu, hrozny, ale i kúfické nápisy zanechané Araby. Ve spodních částech jsou k nalezení dokonce vyobrazení džinů, kteří se skrývají mezi propletenými listy révy.

Nepříliš daleko, asi 200 metrů od Jupiterova a Bakchova chrámu jihovýchodním směrem, nalezneme pozůstatky chrámového komplexu sestávajícího původně z „chrámu Múz“ a „Venušina chrámu“. „Merkurův chrám“ pak nalezneme, jak shlíží na Baalbek z vrchu Šejka Abdalláha vzdáleného několik kilometrů od akropole.

Baalbek jest koncem jedné tradice a začátkem tradice jiné, zachycující náladu světa, do něhož se zrodil a představuje tak pomník na chvilkové pozastavení běhu dějin v období zásadních změn a proměn v celém tehdejším světě. Tento okamžik rovnováhy byl ojedinělou dobou ve světových dějinách, během níž bylo lidstvo nejšťastnější a nejvíce prosperující. Baalbek tak zůstává jedním z velkých historických pomníků evropské architektury.

 


Nejnovější články na našem portálu

září 22, 2023 200
Jednou se mi do rukou dostala kniha, která ve mně zažehla podnět k napsání tohoto článku. Autorka...
září 20, 2023 446972
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
září 19, 2023 37082
Je mnoho způsobů vyjádření pro partnera, se kterým prý máte zažít neuvěřitelně romantickou lásku,...
září 17, 2023 84784
Bolest kdekoliv na páteři může duchovně znamenat, že jdete v životě špatným směrem či děláte něco,...
září 16, 2023 1137
23. 9. v 8:50 vstoupí Slunce do znamení Vah, které je prvním znamením v řadě, jež nás otevírá...
září 07, 2023 16419
Před 30 lety objevila známá americká lékařka Dr. Hulda Clarková něco, co významně změnilo směr...
srpen 23, 2023 1150
23.08.2023 v 11:02 vstoupí Slunce do znamení Panny, kdy sklidíme plody toho, co jsme nejen na...
srpen 20, 2023 11342
Jak často jsme si řekli, že bychom potřebovali trochu ubrat? Naše tělo je unavené nedostatečnou...
srpen 17, 2023 10625
V poslední době se objevil nový termín, Chanelling. Tento pojem se prezentuje jako výjimečná...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1885012
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 513748
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 446972
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 354090
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 287737
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 276352
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 270217
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 254517
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
3 srpen 2019 242505
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 241696
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
12 prosinec 2020 240551
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 236837
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 213517
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 204197
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 185516
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
30 září 2019 184393
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
27 srpen 2020 183140
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 175387
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 165173
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162399
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159990
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 141526
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127201
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 123426
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...